Siam-International

บริษัท Siam International Freight Lines ได้เปิดให้บริการสาขาในประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ Siam International Freight Lines เป็นบริษัท Partner ของ Siam International ซึ่งดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 1989 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Los AngelesSiam-Freight-Lines

โดยเป็นบริษัทของชาวไทยแห่งแรกในสหรัฐฯ ซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศและทางทะเล ภายใต้กฎของ IATA และ Federal Maritime Commissioner ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องและมีระเบียบ ทางบริษัท Siam International Freight Lines ให้บริการตู้ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับครอบครัวซึ่งจำเป็นขนย้ายสิ่งของทุกอย่างข้ามประเทศ

สำหรับครอบครัวที่ต้องการขนย้ายเครื่องใช้ในบ้านทุกชิ้น โดยมีจำนวนมากพอที่สามารถบรรจุให้เต็มตู้ Container ได้ เป็นการส่งเต็มตู้ หรือการเหมาตู้ Container เป็นของครอบครัวตนเองได้เลย เมื่อทำการเหมาแล้วทางบริษัทไม่มีสิทธินำสิ่งของผู้อื่นเข้ามาปะปนหรือรวมส่งด้วยอย่างเด็ดขาด

การเหมาตู้ ทางบริษัทจะทำการจัดส่งตู้ Container ตามขนาดที่ต้องการไปหาคุณถึงที่พักอาศัย แต่ก่อนที่ทางบริษัทจะนำตู้ Container ส่งไปให้ คุณจำเป็นต้องศึกษากฎหมายรวมทั้งความสะดวกให้ดีก่อน เช่น

  • มีป้ายห้ามรถบรรทุกหนักเข้าไปในถนนเส้นนั้น หรือ มีป้าย NO PARKING หรือไม่
  • ควรแจ้งกับเพื่อนบ้านล่วงหน้า ว่าจะมีการขนย้ายครั้งใหญ่และมีความจำเป็นในการต้องนำตู้ Container มาตั้งทิ้งไว้ชั่วคราว
  • ควรให้ตู้ Container ตั้งอยู่ในสถานที่จัดเก็บสิ่งของ เพื่อจะได้ไม่เกิดการกีดขวางทางจราจรบนพื้นที่สาธารณะ
  • คุณต้องจดจำนวนสิ่งของทุกชิ้น ที่นำใส่ในตู้ Container ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายของกรมศุลกากรต้องการบันทึก ลงไว้เป็นหลักฐานใน Bill Of Lading
  • บริษัทรถซึ่งนำตู้ Container มาจะมี Seal มาด้วย คุณจะต้องใช้ Seal นี้ในการปิดประตูตู้ Container ภายหลังจากเก็บของเสร็จเรียบร้อย
  • ตู้ Container ทุกตู้จะมีหมายเลขของตู้ติดไว้ อย่าลืมจดหมายเลขทะเบียนตู้ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อระบุไว้ใน Bill Of Lading

ทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของคุณในการบรรจุสิ่งของต่างๆ เข้าไปในตู้ Container ซึ่งต้องมีการคิดว่าต้องจัดวางอย่างไร อะไรควรอยู่ล่างหรือบน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเอง เนื่องจากทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ตู้ Container จะต้องมีมีการเคลื่อนไหว ในขณะทำการขนย้ายจากบ้านไปจนถึงท่าเรือก ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ โดยอาจจะเกิดขึ้นได้ อันมีสาเหตุมาจากการบรรจุของใช้เข้าตู้อย่างไม่ถูกต้อง แต่ยกเว้นกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ซึ่งผู้รับงานของบริษัทเป็นผู้ก่อขึ้นเอง

ขนาดของตู้ Container

  • ตู้ขนาด 20 ฟุต – ยาว 20 ฟุต / สูง 8 ฟุต / กว้าง 8 ฟุต / บรรจุได้ 900 ลูกบาศก์ฟุต / สูงจากพื้น 52 นิ้ว

ตู้ขนาด 40 ฟุต – ยาว 40 ฟุต / สูง 8 ฟุต / กว้าง 8 ฟุต / บรรจุได้ 1,800 ลูกบาศก์ฟุต / สูงจากพื้นดิน 52 นิ้ว