AUTRANS บริการขนส่งทุกรูปแบบ


ราคาถูก รวดเร็ว ทันใจ


HOMEFaqs

พิษณุโลกขยายตัว3,300ล้าน จากศูนย์การขนส่งและโลจิสติกส์

พิษณุโลกขยายตัว3,300ล้าน จากศูนย์การขนส่งและโลจิสติกส์

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานการสัมมนา เพื่อนำเสนอผลการศึกษาพร้อมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ในการบริหารจัดการและกระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำเสนอผลสรุป ของโครงการ ในรูปแบบของ Logistics Hub ทั้งในเรื่องของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการพื้นที่พร้อมแผนดำเนินการในระยะถัดไป นางวิไลรัตน์ กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้จะมีการรายงานผลการศึกษา ที่เป็นฉบับสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาดังกล่าว อันเป็นการแสดงออกถึงการร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อพัฒนาประเทศให้เกิดการเจริญรุ่งเรืองทั้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยจากผลการศึกษาปรากฏว่า จังหวัดพิษณุโลกมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ในการที่จะพัฒนาเป็น ” เขตอุตสาหกรรม Logistics อัน ผสมผสานกับ ” ศูนย์การขนส่งและLogistics ” อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาหาความเหมาะสมในการจัดทำแผนการพัฒนา โดยสามารถแบ่ง การพัฒนาออกเป็นทั้งหมด 3 ระยะ คือระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 เริ่มเปิดให้บริการพื้นที่ในการรวบรวมและกระจายสินค้าทางถนน รวมทั้งการก่อสร้างพื้นที่ให้หน่วยงานเอกชนเช่า ต่อมาระยะที่ 2 ปี พ.ศ.2570 เริ่มเปิดพื้นที่เพื่อการขนส่งสินค้าทางราง ระยะสุดท้ายระยะที่ 3 ปี…

พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก EEC

พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก EEC

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก EEC อนุญาตให้เอกชนเข้าร่วมทุนเพื่อการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองแห่งการบินทางภาคตะวันออก เป็นโครงการเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน เพื่อปรับปรุงสนามบินรวมทั้งสร้างกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วย การสร้างความเป็นมืออาชีพในการให้บริการพร้อมการบำรุงรักษาของอาคารผู้โดยสาร Terminal 3 , ศูนย์ธุรกิจการค้า , ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและ logistics , ระยะ 2 ของธุรกิจซ่อมเครื่องบิน , ระยะ 2 ของศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรการบิน , ระยะ 2 ของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยาน ทั้งนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง มีอาณาเขตโดยรอบประมาณ 6,500 ไร่ สภาพแวดล้อม ณ ปัจจุบัน โดยปัจจุบันนี้ สนามบินอู่ตะเภา มีทางวิ่งทั้งหมด 1 ทางวิ่ง เป็นขนาดมาตรฐานยาว 3,500 เมตร , กว้าง 60 เมตร , มี 52 หลุมจอด…

ขนส่งจ่อขึ้นราคาระบบสาธารณะหลังปีใหม่

ขนส่งจ่อขึ้นราคาระบบสาธารณะหลังปีใหม่

ปี 2561 รายจ่ายของมนุษย์ในเมืองกรุงจะเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง โดยเน้นระบบสาธารณะ เริ่มจาก ประกาศและกฎกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ 1 มกราคม 2561 ได้แก่ ข้อกำหนดค่าโดยสารสำหรับรถแท็กซี่ จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร จะถูกกำหนดโดยจากเกณฑ์ระยะทางของ 2 กิโลเมตรแรก เก็บค่าโดยสารไม่เกิน 50 บาท และกิโลเมตรถัดไป เก็บค่าโดยสารกิโลเมตรละไม่เกิน 12 บาท ในกรณีรถติดไม่สามารถเคลื่อนที่ตามปกติวิสัย ให้เก็บค่าโดยสารนาทีละไม่เกิน 3 บาท ส่วนค่าบริการอื่นๆ เช่น กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการกำหนดไม่เกิน 50 บาท กรณีจ้างมาจากท่าอากาศยาน หรือสถานที่ประกาศกำหนด โดยรถยนต์รับจ้างนั้นจอดรถเพื่อรอผู้โดยสารอยู่ในสถานที่ดังกล่าว คือ ไม่เกินหนึ่ง 100 บาท ส่วนรถยนต์รับจ้าง จดทะเบียนในต่างจังหวัด กำหนดค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ให้ถือเกณฑ์ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก คือไม่เกิน 100 บาท และกิโลเมตรถัดไป กิโลเมตรละไม่เกิน 120 ในกรณีรถติดไม่สามารถเคลื่อนที่ตามปกติวิสัยคิดอัตรานาทีละไม่เกิน…